รูปภาพสินค้า รหัส9786160800278
9786160800278
การจัดการความรู้และองการแห่งการเรียนรู้
ผู้เขียนณรัฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800278
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 2 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พฤติกรรมองค์การ"เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ศึกษามีพื้นความรู้และความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ และปฏิกิริยาภายในและระหว่างองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และระบบสังคม ทำให้สามารถจะคาดการณ์ ดำเนินการ และเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์การ และตนเองในฐานะสมาชิกขององค์การได้อย่างมีหลักการ เหตุผล และได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ บุคคลและองค์การ ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้อ่าน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะนำความรู้ไปประกอบในการพัฒนาตนเองและการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
:: สารบัญ
บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การ
บทที่ 2 บุคคลและองค์การ
บทที่ 3 การรับรู้ การเรียนรู้ และการเสริมแรง
บทที่ 4 การจูงใจ
บทที่ 5 ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน
บทที่ 6 ภาวะผู้นำ
บทที่ 7 การตัดสินใจ
บทที่ 8 พฤติกรรมกลุ่ม
บทที่ 9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 10 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลง
บทที่ 12 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 13 การพัฒนาองค์การ