รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2221030001296
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 297 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2539
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมกฎหมายการควบคุมอาคารเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายเพิ่มเติมจาก (เล่ม 1) ที่ต้องใช้ในการควบคุมอาคารโดยตรง แต่อาคารบางชนิดหรือบางประเภทต้องขออนุญาติอีกต่างหาก เช่น การขออนุญาตที่สำนักผังเมือง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในเรื่องการค้าบางประเภทเป็นการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ การขออนุญาตที่สำนักการระบายน้ำ เกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการระบายน้ำฯ การขอนุญาตที่สำนักการโยธา(นอกเหนือจากกองควบคุมการก่อสร้าง) เกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตซ่อมหรือสร้างทางเท้า ฝังท่อระบายน้ำ และสร้างสะพาน การตัดคันหินทางเท้า การทำงานเชื่อมในที่สาธารณะ เป็นอาทิ นอกจากนั้นยังได้นำเอาข้อกฎหมายซึ่งบางครั้งต้องอ้างถึงหรือถูกนำมาใช้ซึ่งมีผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาได้พยายามรวบรวมตั้งแต่พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนด ของกฎหมายทุกฉบับที่กล่าวถึงมาแล้วมารวมไว้เป็นหมวดหมู่
:: สารบัญ
หมวด 1 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง
หมวด 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสารธารณสุข
หมวด 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักการระบายน้ำ
หมวด 4 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักการโยธา (นอกเหนือจากกองควบคุมอาคาร)
หมวด 5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
หมวด 6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราที่เกี่ยวข้องการก่อสร้าง
หมวด 7 พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมและกฎกระทรวงฯ
หมวด 8 พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและกฎกระทรวงฯ
ภาคผนวก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และประกาศกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมสำหรับหนังสือรวมกฎหมายการควบคุมอาคาร เล่มที่ 1