รูปภาพสินค้า รหัส2221030000626
2221030000626
-
ผู้เขียนดร. สมบูรณ์ จุวีระ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2221030000626
จำนวน: 313 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิทยาการในหนังสือแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ บทที่ 2-5 บรรยายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และบทที่ 6-10 บรรยาย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางประเภท ได้แก่ การชลประทาน การประปา กิจการไฟฟ้าพลังน้ำ การควบคุมอุทกภัย และการรักษาคุณภาพน้ำ ในส่วนแรกคือ เศรษฐศาตร์วิศวกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมาก่อนได้ทราบถึงการนำหลักการของวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ แนวความคิดเรื่องของเงิน และ ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์สำหรับใช้ทบทวนและศึกษาตัวอย่างโจทย์ต่างๆ ที่ได้นำมาแสดงไว้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในตอนต้นของแต่ละบทของส่วนที่สอง ผู้เขียนได้บรรยายความรู้พื้นฐานด้านการชลประทาน การประปาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ การควบคุมอุทกภัย และการรักษาคุณภาพน้ำ สำหรับผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในแขนงวิชาการต่างๆ ดังกล่าวนี้ ได้เข้าใจหลักการและมีความรู้พื้นฐานใช้ในการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เนื่องจากการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้อยู่ในระดับจุลภาค
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
บทที่ 3 แนวความคิดทางเศรษฐศาตร์เรื่องของค่าของเงิน
บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการ
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของ ค่าเสื่อมราคา ภาษีและการวิเคราะห์โครงการ
บทที่ 6 โครงการชลประทาน
บทที่ 7 โครงการน้ำประปา
บทที่ 8 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
บทที่ 9 โครงการควบคุมอุทกภัย
บทที่ 10 โครงการรักษาคุณภาพน้ำ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข