รูปภาพสินค้า รหัส9786160823499
9786160823499
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 63.00 บาท
ราคาสุทธิ 63.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823499
จำนวน: 252 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ความปลอดภัยในงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1007" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ สาขาต่างๆ และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิศวกรรมความปลอดภัย
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล
บทที่ 4 การป้องกันและรังับอัคคีภัย
บทที่ 5 โรถอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 6 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยมือ
บทที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
บทที่ 10 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
อื่นๆ