รูปภาพสินค้า รหัส9786160823055
9786160823055
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรางศึกษาธิการ
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 84.00 บาท
ราคาสุทธิ 84.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823055
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 328 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัสวิชา 2201-2004" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำงบต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า
บทที่ 2 การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน
บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
บทที่ 5 การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวดในกิจการผลิต
บทที่ 6 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการจัดทำงบต้นทุนการผลิต
บทที่ 7 การปรับปรุง และกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบการเงิน