ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส1294877736424
1294877736424
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877736431
1294877736431
เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริงของนักเรียนระดับอนุบาล ที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404839
8858757404839
ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ด้านการบวก ลบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และเตรียมสอบเข้าป.1 เสริมสร้างกระบวนการคิด เพื่อพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีในระดับสูงต่อไป
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404846
8858757404846
ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404853
8858757404853
ฝึกฝนทักษะภาษาไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
119.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757404860
8858757404860
ฝึกฝนทักษะทางด้านเชาวน์ปัญญาให้ครอบคลุมทุกด้าน เสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในระดับสูงต่อไป
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757405577
8858757405577
ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8858757405584
8858757405584
แบบฝึกเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับวิ่งต่างๆ รอบตัว
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163442970
9786163442970
แบบฝึกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้นอย่างรอบด้านและเหมาะสมกับวัย พร้อมกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นใจในวัยประถมศึกษา
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163444523
9786163444523
แบบฝึกหัดอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้นอย่างรอบด้าน หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย พร้อมกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นใจในวัยประถมศึกษา
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163446428
9786163446428
แบบฝึกอาเซียนเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้นอย่างรอบด้าน หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163446534
9786163446534
แบบฝึกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้น อย่างรอบด้าน หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย พร้อมกับการก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจในวัยประถมศึกษา
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163446541
9786163446541
แบบฝึกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อาเซียนเบื้องต้นอย่างรอบด้าน หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย พร้อมกับการก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจในวัยประถมศึกษา
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163447869
9786163447869
คู่มือเตรียมสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-5-6 (5 สาระ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศาักราช 2551
ผู้เขียนมิ่งขวัญ ลิรุจประภากร
325.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163446107
9786163446107
เจาะลึกทุกประเด็น เน้นข้อสอบที่ต้องรู้ สรุปเนื้อหา 5 วิชาหลัก ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนกานธนิกา ชุณหะวัต, มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร, ภาวิณี รัตนคอน, มนตรี กาญจนมนตรี
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163449771
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164412385
9786164412385
เจาะลึกทุกประเด็น เน้นข้อสอบที่ต้องรู้ สรุปเนื้อหา 5 วิชาหลัก ละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนกานธนิกา ชุณหะวัต, มิ่งขวัญ ลิรุจประภากร, ภาวิณี รัตนคอน, มนตรี กาญจนมนตรี
295.00
1