ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000378
8859165000378
สรุปเนื้อหาสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และสอบ O-NET เนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบและเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม (อ.รัตน์)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165001177
8859165001177
ชุด เรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม (อ.รัตน์)
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165001481
8859165001481
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เน้นเทคนิควิธีคิดอย่างเป็นระบบพร้อมแบบฝึกหัด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม (อ.รัตน์)
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742162566
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000071
8859165000071
เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ป.1 พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษาไทย เน้นทักษะด้านการฟัง แบบฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ความสัมพันธ์ สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000132
8859165000132
สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นแบบฝึกหัด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและแบบทดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000217
8859165000217
รวมวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุม ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000286
8859165000286
รวมวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุม ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000323
8859165000323
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นแบบฝึกหัด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและแบบทดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000330
8859165000330
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เน้นแบบฝึกหัด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีตัวอย่างและแบบทดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000354
8859165000354
รวมวิชาหลัก ทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบทั้งเทอม 1 และเทอม 2 เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ สรุปเนื้อหาในบทเรียน เข้าใจง่าย แบบฝึกหัดเน้นฝึกทักษะการเรียนรู้เข้มข้น
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000446
8859165000446
รวมเนื้อหาทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 สรุปเข้มเนื้อหาสำคัญตรงประเด็น เจาะลึกแนวข้อสอบเพิ่มความมั่นใจ 100% เสริมทักษะกระบวนการคิดด้วยแบบฝึกหัด ที่หลากหลายพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000460
8859165000460
รวบรวมเนื้อหา ภาษาอังกฤษ ป.5 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 พร้อมสรุปแนวข้อสอบปลายภาค ครอบคลุมทุกเนื้อหา
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000491
8859165000491
สรุปเนื้อหา อ่านง่าย โดยใช้หลัก Mind Map รวมเนื้อหา ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165000507
8859165000507
สรุปสาระสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 พร้อมแนวข้อสอบปลายภาค ครอบคลุมทุกเนื้อหา
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส8859165001184
8859165001184
รวมเนื้อหาทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ได้โดยง่าย เพิ่มพูดทักษะด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา เสริมสร้างความมั่นใจก่อนสอบด้วยแนวข้อสอบปลายภาพ พร้อมเฉลย
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
129.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233499
9786167233499
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
105.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233505
9786167233505
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
105.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233529
9786167233529
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
90.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167233543
9786167233543
ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
ผู้เขียนนวรัตน์ สุขเอม
105.00
1234