สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140944
9786163140944
ตำราเล่มนี้ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ตลอดจนกรณีศึกษาตัวอย่าง
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163486516
9786163486516
รวบความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา" โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เช้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140883
9786163140883
เนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ โดยบรรยายพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น
ผู้เขียนกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ, รศ.ดร.
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140821
9786163140821
ความรู้ด้านวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์เรื่องข้าวของผู้เขียน รวมถึงคุณค่าทางอาหาร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ผู้เขียนบุญหงษ์ จงคิด, รศ.ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140784
9786163140784
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศ ทั้งเรื่องทุน ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกาศ การเตรียมตัวก่อนออกอากาศ การใช้เสียงในงานประเภทต่างๆ และจริยธรรมของผู้ประกาศ
ผู้เขียนภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140746
9786163140746
เผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ และอื่นๆ อีกมายมายในเล่ม
ผู้เขียนสมสุข หินวิมาน, รศ.ดร., ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ผศ.ดร., ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ., อารดา ครุจิต, กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, กุลนารี เสือโรจน์
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140685
9786163140685
ใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
ผู้เขียนเยาวเรศ ทับพันธุ์, รศ.ดร.
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524988
9789814524988
มีโครงสร้างที่ทำให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการ และความรู้ทางชีววิทยาแล้วยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนLisa Starr, Christine A. Evers, Cecie Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435569
9789744435569
รวมคำสั่งตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่ายแบบ Step by Step อธิบายวิธีการใช้คำสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, ดร., ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140531
9786163140531
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพวารสารศาสตร์ตามคุณลักษณะและความหมายของการวารสารศาสตร์ในระบอบเสรีประชาธิปไตยแก่ผู้เริ่มต้นศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก่อนเข้าสู่วงการทางวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนมาลี บุญศิริพันธ์, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140401
9786163140401
The book consists of eight units which address the need to prepare learners for the demands of academic coursework, containing a variety of academic areas.
ผู้เขียนSuchat Wongsuwanich (สุชาติ วงศ์สุวานิช, ผศ.)
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140395
9786163140395
มีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับการศึกษาในระดับเบื้องต้น เน้นการอธิบายและยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ถูกต้องและสวยงามพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ
ผู้เขียนภราดร ปรีดาศักดิ์, รศ.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140388
9786163140388
มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติและต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140364
9786163140364
มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา ประหยัดคำ และอ่านเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่น
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169172109
9786169172109
แนะนำวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งอธิบายถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและเครือข่ายต่อเชื่อมที่เป็นที่นิยมในอดีตและปัจจุบัน
ผู้เขียนธีรณี อจลากุล, รศ.ดร.
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524124
9789814524124
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการและความรู้ทางชีววิทยาแล้ว ยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนCecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165274661
9786165274661
รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เขียนอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140319
9786163140319
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในด้านต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาล
ผู้เขียนศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์, ผศ. (Siripen Sutharoj)
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435385
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165086585
9786165086585
รวบรวมเนื้อหาที่ครอบคลุมวิชาสถิติไว้อย่างกว้างขวางครบถ้วนพอสมควร โดยครอบคลุมทั้งในระดับ ปวส. และในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ผู้เขียนนิมิตร ชื่นชม, ผศ.
285.00