รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749659373
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 164 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เวลาดี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
กระบวนทัศน์วิชาชีพบัญชี เพื่อการบริหารธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งในผลงานชุด TBS Series (Thammasat Business School Series) ซึ่งรวมงานเขียนของคณาจารย์ประจำ และพิเศษของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนแต่ละท่านได้ผสมผสานทฤษฎีและประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างยาวนานในวิชาชีพบัญชีออกมาเป็นบทความ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ร่วมสมัยของวิชาชีพบัญชี และส่วนที่ 2 ความโปร่งใส...เพื่อความยั่งยืน เนื้อหาในส่วนที่ 1 จะอธิบายถึงสภาวิชาชีพบัญชีแนวคิดทางการบัญชีในปัจจุบันและทิศทางที่นักบัญชีต้องก้าวต่อไปในอนาคต ในส่วนที่ 2 นั้นจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันปัญหา และการแก้ปัญหาจากข้อผิดพลาดและการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้กับผู้บริหาร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในวงกว้างในการเก็บเกี่ยวแนวความคิด หลักการวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนมุมมองต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ร่วมสมัยของวิชาชีพบัญชี

 • สภาวิชาชีพบัญชี - เกษรี ณรงค์เดช

 • ทิศทางอนาคตที่ท้าทายสำหรับวิชาชีพบัญชีในทศวรรษที่ 21 - สมชาย ศุภธาดา

 • กิจการเฉพาะกิจ : ประเด็นทางการบัญชี - อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

 • การบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกับการบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม - วัชนีพร เศรษฐสักโก

 • ส่วนที่ 2 ความโปร่งใส...เพื่อความยั่งยืน

 • คณะกรรมการตรวจสอบ - สังเวียน อินทรวิชัย

 • ความเสี่ยงในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน - ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

 • เป้าหมายความคาดหวังตัวเลขกำไร การตกแต่งกำไร และการโน้มน้าว - สมชาย สุภัทรกุล

 • วิวัฒนาการของการบัญชีสืบสวน - เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - วรรณี เตโชโยธิน