รูปภาพสินค้า รหัส9789745719224
9789745719224
-
ผู้เขียนสมคิด เลิศไพฑูรย์,ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719224
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 09 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หลักใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เพียงแต่ขยายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มากกว่าเดิมเท่านั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมุ่งให้เกิดการปฏิรูปการเมืองเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยภายใต้ระบบนิติรัฐอย่างแท้จริง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญและแนวคิดพื้นฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐

 • บทที่ 2 หลักการใหม่ของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

 • บทที่ 3 หลักความเสมอภาค : ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ

 • บทที่ 4 การปฏิรูปกลไกของรัฐใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

 • บทที่ 5 กระบวนการใหม่ในการเข้าสู่การเมืองยุคปฏิรูป

 • บทที่ 6 กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองใหม่ตามรัฐธรมนูญ

 • บทที่ 7 ศาลรัฐธรรมนูญ : องค์กรสำคัญในการปฏิรูปการเมือง

 • บทที่ 8 การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐

 • บรรณานุกรมคัดสรรเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญไทย
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
  การศึกษา
  - นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์) พ.ศ.2525
  - เนติบัณฑิตไทย พ.ศ.2527
  - D.E.A. de droit public interne (Paris II, France) พ.ศ.2530
  - Doctorat en droit (Paris II, France) พ.ศ.2533

  ประสบการณ์การทำงาน
  - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประเภทผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน
  - กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  - กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
  - กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันพระปกเกล้า
  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์