รูปภาพสินค้า รหัส9789745346963
9789745346963
-
ผู้เขียนภาพร เอกอรรถพร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745346963
จำนวน: 104 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่ออธิบายถึงเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน ที่ออกตามกฎหมายไทย ของบริษัทในประเทศไทย เนื้อหาในหนังสือค่อนข้างเบ็ดเสร็จ มีการอธิบายถึงคำศัพท์ รายการบัญชี การวิเคราะห์ และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่างบการเงินคืออะไร ออกมาเพื่อใคร มีประโยชน์อย่างไร และมีอะไรที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ นักบัญชี อาจารย์ และนักศึกษา ที่ต้องการหนังสืออ้างอิงที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการอ่าน และการวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐาน
:: สารบัญ


สารบัญ

 • กำเนิดบัญชีคู่

 • บัญชีที่แสนจะเป็นระบบ

 • งบการเงิน

 • ใครนะมานั่งอ่านงบการเงิน

 • ภาษาบัญชี

 • ขับได้ ไม่จำเป็นต้องซ่อมได้

 • บริษัทเป็นหน่วยงานที่แยกต่างหากจากเจ้าของ

 • ผู้ถือหุ้น

 • เงินทองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

 • หน่วยงานที่เสนอรายงาน

 • งวดบัญชี

 • ปีบัญชี

 • มีอะไรในงบการเงิน

 • งบการเงินสำหรับบุคคลภายนอกกับงบการเงินที่ใช้เป็นการภายใน

 • งบการเงินเปรียบเทียบ

 • สมการบัญชี

 • สมการงบดุล

 • การเดบิตเครดิต

 • งบดุล

 • รายการในงบดุล

 • สินทรัพย์

 • สินทรัพย์หมุนเวียน

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 • หนี้สิน

 • หนี้สินหมุนเวียน

 • หนี้สินไม่หมุนเวียน

 • ส่วนทุน (ส่วนของผู้ถือหุ้น)

 • ทุนเรือนหุ้น

 • ส่วนเกินทุนหรือส่วนต่ำกว่าทุน

 • กำไรสะสมหรือขาดทุนสะสม

 • งบการเงินของบริษัทมหาชนและงบการเงินรวม

 • ความสัมพันธ์ในลักษณะ 'บริษัทใหญ่-บริษัทย่อย'

 • งบการเงินรวม

 • รายการที่พบในงบการเงินของบริษัทมหาชนและงบการเงินรวม

 • การวิเคราะห์งบดุล

 • ฐานะการเงินของบริษัท

 • สินทรัพย์ทั้งสิ้น

 • ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 • เงินทุนหมุนเวียน

 • ความสามารถในการดำรงอยู่

 • การจัดหาทุนของบริษัท

 • บัญชีกำไรสะสม

 • สมการกำไรขาดทุน

 • สมการบัญชีที่สมบูรณ์

 • มาเดบิตเครดิตกันอีกที

 • งบกำไรขาดทุน

 • ส่วนประกอบของงบกำไรขาดทุน

 • กำไรจากกิจกรรมตามปกติ

 • กำไรสุทธิ

 • กำไรต่อหุ้น

 • รูปแบบของงบกำไรขาดทุน

 • งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว

 • รายได้

 • ค่าใช้จ่าย

 • ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

 • งบกำไรขาดทุนแบบหลายขั้น

 • กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 • การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

 • ความสามารถในการทำกำไร

 • ฐานันดรของกำไร

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 • งบกระแสเงินสด

 • การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 • แหล่งที่มาและใช้ไป

 • ไหลเข้าทางไหน ไหลออกทางไหน

 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 • บทสรุป