รูปภาพสินค้า รหัส9789742319588
9789742319588
เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการออกแบบระบบและแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้จริง
ผู้เขียนกัลยาณี เสนาสุ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319588
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือคู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบระบบ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้จริง โดยมีพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีรองรับการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อของผู้เขียนที่ว่า การบริหารผลการประกอบการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีความยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 พัฒนาการของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 3 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติ
บทที่ 5 ข้อแนะนำในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 6 เทคนิคในการสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
บทที่ 7 การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน