รูปภาพสินค้า รหัส9789742128180
9789742128180
เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 109.00 บาท
ราคาสุทธิ 109.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742128180
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 17 x 22 x 12 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2551
:: คำนำ
หนังสื่อเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม และตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเน้นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ เรียนรู้ถึงหลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบ ซึ่งมุ่งเน้นตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC รู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในแต่ละระยะ ได้แก่ การกำหนดปัญหา วิเคาระห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ นำไปใช้ และบำรุงรักษา ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ระบบ สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้กับงานพัฒนา ระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบงานมาแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้กับองค์กร และบรรลุผลตามเป้าหมายในที่สุด
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ
บทที่ 3 การกำหนดปัญหา และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 4 เทคนิคการรวบรวมความต้องการ
บทที่ 5 การเขียนแผนภาพ DFD
บทที่ 6 คำอธิบายการประมวลผล
บทที่ 7 การเขียนแผนภาพ ER
บทที่ 8 การออกแบบระบบ (ตอนที่ 1)
บทที่ 9 การออกแบบระบบ (ตอนที่ 2)
บทที่ 10 การพัฒนาและการทดสอบ
ฯลฯ