รูปภาพสินค้า รหัส9789742126261
9789742126261
- ความหมายและมิติของคุณภาพ - การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ - เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง - แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ - กา
ผู้เขียนศุภชัย นาทะพันธ์, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126261
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในปัจจุบันงานควบคุมและงานการปรับปรุงทางคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จะต้องอาศัยวิธีการประยุกต์สถิติเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงานทางธุรกิจหรืองานทางอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประยุกต์สถิติต่อการจัดการคุณภาพ เนื้อหากล่าวถึง ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ TQM และซิกซ์ซิกม่าเบื้องต้น ความน่าเชื่อถือ และการจัดการคุณภาพเบื้องต้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่คุณภาพ
นิยามคุณภาพ
ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ
บทที่ 2 พื้นฐานของสถิติ
นิยามของสถิติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องที่สำคัญ
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ
แบบฝึกหัดบทที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
บทที่ 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
ใบตรวจสอบ
ฮิสโทแกรม
แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
แผนผังก้างปลา
แผนภูมิควบคุม
แผนภาพการกระจาย
กราฟ
แบบฝึกหัดบทที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด
แผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุมแบบผลบวกสะสม
แบบฝึกหัดบทที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
บทที่ 5 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ
แผนภูมิควบคุม p
แผนภูมิควบคุม np
แผนภูมิควบคุม c
แผนภูมิควบคุม u
แบบฝึกหัดบทที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
บทที่ 6 การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการและเครื่องจักร
การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์สมรรถภาพเครื่องจักร
การวิเคราะห์ระบบการวัด
แบบฝึกหัดบทที่ 6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
บทที่ 7 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการนับ
การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการวัดค่า
แบบฝึกหัดบทที่ 7
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
เทคนิคการเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ
การแจกแจงความน่าจะเป็น
รูปแบบของความขัดข้อง
เส้นโค้ง OC
แบบฝึกหัดบทที่ 8
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ซิกซ์ซิกม่า
แบบฝึกหัดบทที่ 9
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ดัชนี
บรรณานุกรม