รูปภาพสินค้า รหัส9786167060620
9786167060620
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยแต่ละบทจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและตัวอย่างท้ายบทรวมถึงการสรุปเนื้อหาหลักๆ ของแต่ละบท
ผู้เขียนJohn J. Wild, Winston Kwok
ผู้แปลกฤติยา ยงวณิชย์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060620
จำนวน: 364 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ แต่งโดย John J.Wild และ Winson Kwok เป็นหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงมาจากหนังสือ การบัญชีการเงิน แต่งโดย John J. Wild ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในฉบับภาษาไทยเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในประเทศไทย โดยแต่ละบทจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและตัวอย่างท้ายบทรวมถึงการสรุปเนื้อหาหลักๆ ของแต่ละบท เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำไปศึกษาต่อ หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 การบัญชีในโลกธุรกิจ (Introducing Accounting in Business)
บทที่ 2 การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า (Analyzing and Recording Transaction)
บทที่ 3 การปรับปรุงบัญชีและการจัดทำงบการเงิน (Adjusting Accounts and Preparing Financial Statements)
บทที่ 4 การรายงานและการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรม (Reporting and Analyzing Merchandising Operations)
บทที่ 5 การรายงานและวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ (Reporting and Analyzing Inventories)
บทที่ 6 การรายงานและการวิเคราะห์เงินสดและการควบคุมภายใน (Reporting and Analyzing Cash and Internal Controls)
บทที่ 7 การรายงานและวิเคราะห์ลูกหนี้การค้า (Reporting and Analyzing Receivable)
บทที่ 8 การรายงานและวิเคราะห์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Reporting and Analyzing Long - Term Assets)
บทที่ 9 การรายงานและการวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน (Reporting and Analyzing Current Liabilities)
บทที่ 10 การรายงานและวิเคราะห์หนี้สินระยะยาว (Reporting and Analyzing Long-Term Liabilities)
บทที่ 11 การรายงานและการวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของ (Reporting and Analyzing Equity
บทที่ 12 การรายงานและวิเคราะห์กระแสเงินสด (Reporting and Analyzing Cash Flows)
บทที่ 13 การวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงิน (Analyzing and Interpreting Financial Statements)