รูปภาพสินค้า รหัส9786165590440
9786165590440
สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการการผลิตและการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนฐิติมา ไชยะกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165590440
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 253 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2555
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 1 ปี 2012
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หลัักการผลิตและการดำเนินการ (Principles of Production and Operations)" เล่มนี้ อธิบายถึงการจัดการการผลิตและการดำเนินการ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งการจัดการการผลิตและดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตหรือการบริการ การจัดการผลิตและการดำเนินการที่ดีจะส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ และประยุกต์ใช้ในการบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการกระบวนการผลิตและองค์การ
บทที่ 2 การจัดการกระบวนการผลิตและการวางแผนผัง
บทที่ 3 การจัดการกระบวนการผลิตแบบโครงการ
บทที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิตระยะยาว
บทที่ 5 การออกแบบสินค้าและบริการและเทคโนโลยีในการจัดการการผลิต
บทที่ 6 การจัดการคุณภาพ
บทที่ 7 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง
บทที่ 8 การพยากรณ์
บทที่ 9 การจัดการสินค้าคงคลัง
บทที่ 10 การวางแผนความต้องการวัสดุ
บทที่ 11 การวางแผนการผลิตรวมและการจัดการตารางการผลิต
บทที่ 12 การจัดการโซ่อุปทานและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี