รูปภาพสินค้า รหัส9786164821118
9786164821118
เสนอแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยปฏิบัติการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 405.00 บาท
ราคาสุทธิ 405.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164821118
จำนวน: 194 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายการพัฒนาส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการขจัดปัญหาความหิวโหย ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่รู้หนังสือ ความเจ็บป่วยทางกายและใจ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากสามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมได้ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม และการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน จะช่วยเสริมพลังชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

หนังสือ "รณรงค์การตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน" ได้เสนอแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยปฏิบัติการรณรงค์ ในการวิจัยและการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งกิจการเพื่อสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในระดับชุมชน นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และนักวิจัยที่สนใจทำงานสื่อสารรณรงค์
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการตลาดเพื่อสังคม
- บทที่ 1 พลังชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บทที่ 2 การตลาดเพื่อสังคม
- บทที่ 3 ปฏิบัติการรณรงค์การตลาดเพื่อสังคม

ส่วนที่ 2 การตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม
- บทที่ 4 การตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน
- บทที่ 5 ปฏิบัติการรณรงค์การตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน
- บทที่ 6 กิจการเพื่อสังคมกับการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน