รูปภาพสินค้า รหัส9786164820036
9786164820036
เขียนขึ้นบนฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ
ผู้เขียนจิรประภา อัครบวร, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820036
จำนวน: 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 2 ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ เนื้อหาในเล่มเป็นไปตามลำดับของ "โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การทำงานบริการวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ช่วยให้ผู้อ่านได้มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดในทุกบทเรียนตลอดทั้งเล่ม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
บทที่ 2 โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
บทที่ 3 การวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
บทที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานระดับองค์การ
บทที่ 5 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้วยตัววัด
บทที่ 6 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 9 การพัฒนาสายอาชีพเพื่อผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 10 การบริหารผลตอบแทนและรางวัลเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 11 ภาวะผู้นำในการบริหารผลงาน (Performance Leadership)
บทที่ 12 การบริหารผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์