รูปภาพสินค้า รหัส9786163824264
9786163824264
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเฉพราะฉบับที่สำคัญ และถูกนำมาศึกษามากที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับปัจจุบันที่สุด เพื่อประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั้วไป
ผู้เขียนสุพจน์ กู้มานะชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163824264
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไกอุส กรุ๊ป, หจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"รวมกฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ" เล่มนี้ ได้รวบรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเฉพาะฉบับที่สำคัญและถูกนำมาศึกษามากที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน โดยได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนบุคคลทั่วไปในการค้นคว้าศึกษาและใช้งาน
:: สารบัญ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พุทธศักราช 2558
- พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจรณาคดีปกครอง พ.ศ.2542