รูปภาพสินค้า รหัส9786163812803
9786163812803
รวมเนื้อหาและแนวข้อสอบตามประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ครบทุกวิชา พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่ายพร้อมสอบ ครบทุกวิชาตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ล่าสุด!
ผู้เขียนภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 379.00 บาท
ราคาสุทธิ 379.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163812803
จำนวน: 532 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 25 มม.
น้ำหนัก: 935 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Dream & Passion, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3-4 ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ครบทุกวิชาทั้งวิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ, เชิงนามธรรม, เชิงภาษา) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมเข้าสู่สนามสอบอย่างมั่นใจ
:: สารบัญ
วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณและนามธรรม)
- บทที่ 1 อนุกรม
- บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
- บทที่ 3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- บทที่ 4 สูตรคณิตศาสตร์ที่ควรรู้
ฯลฯ

Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงภาษา)
- บทที่ 1 การลำดับข้อความ
- บทที่ 2 หลักภาษา
- บทที่ 3 การสรุปความจากบทความ
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงภาษา)
ฯลฯ

Part 3 วิชาภาษาอังกฤษ
- บทที่ 1 Noun
- บทที่ 2 Pronoun
- บทที่ 3 Verb
- บทที่ 4 Adjective
ฯลฯ

Part 4 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- บทที่ 3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ฯลฯ