รูปภาพสินค้า รหัส9786160847600
9786160847600
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 657
ผู้เขียนอภิรักษ์ สุขเกษม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 97.00 บาท
ราคาสุทธิ 97.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847600
จำนวน: 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา "การส่องสว่าง (รหัสวิชา 20104-2114)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสงและการมองเห็น คุณสมบัติแสงสว่างและหน่วยวัดแสงสว่าง ชนิดของหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าและการให้แสงสว่าง การคำนวณระบบการส่องสว่างการส่องสว่างภายในอาคาร การส่องสว่างภายนอกอาคาร และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 แหล่งกำเนิดแสงและการมองเห็น
บทที่ 2 คุณสมบัติแสงสว่างและหน่วยวัดแสงสว่าง
บทที่ 3 ชนิดของหลอดไฟฟ้า
บทที่ 4 โคมไฟฟ้าและการให้แสงสว่าง
บทที่ 5 การคำนวณระบบการส่องสว่าง
บทที่ 6 การส่องสว่างภายในอาคาร
บทที่ 7 การส่องสว่างภายนอกอาคาร
บทที่ 8 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
บรรณานุกรม