รูปภาพสินค้า รหัส9786160847464
9786160847464
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 61
ผู้เขียนสุชีพ เมืองลาย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 87.00 บาท
ราคาสุทธิ 87.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847464
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
อาหารและครื่องดื่มเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตขึ้นโดยตลอด หนังสือเรียนวิชา "การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2005"
เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เนื้อหาภายในเล่มมี 7 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานและแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมบริการ รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเป็นผู้ให้บริการที่ดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 2 การบริหารงานและแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม
บทที่ 3 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 5 รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 6 การจัดเตรียมบริการ
บทที่ 7 ทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม