รูปภาพสินค้า รหัส9786160843343
9786160843343
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 107.00 บาท
ราคาสุทธิ 107.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160843343
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 30 มม.
น้ำหนัก: 533 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียนวิชา อ่านแบบงานก่อสร้าง รหัสวิชา 20106-2011 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มนี้มีทั้งหมด 9 บทเรียน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียน เเละเเบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทเรียน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านแบบผังพื้น
บทที่ 3 การอ่านแบบรูปตัด
บทที่ 4 การอ่านแบบรูปด้าน
บทที่ 5 การอ่านแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 6 การอ่านแบบขยายทางวิศวกรรม
บทที่ 7 การอ่านแบบขยายทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 8 การอ่านแบบระบบไฟฟ้า
บทที่ 9 การอ่านแบบระบบสุขาภิบาล