รูปภาพสินค้า รหัส9786160841967
9786160841967
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 56.00 บาท
ราคาสุทธิ 56.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160841967
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียนวิชา "ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศิลปะการให้บริการและเทคนิควิธีการบริการเพื่อความประทับใจ รวมถึงปัญญาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในการบริการ พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องของศิลป การให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบูรณาการรับการทำงานตามอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 2 คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ
บทที่ 3 บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ
บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 5 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
บทที่ 6 ศิลปะการให้บริการเเละเทคนิควิธีการบริการเพื่อความประทับใจ
บทที่ 7 ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในหารบริการ