รูปภาพสินค้า รหัส9786160812448
9786160812448
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160812448
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวะศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2546 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาในเล่มจะอธิบายให้รู้จักกับต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบของการดำเนินงาน วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และท้ายสุดจะได้เรียนรู้ว่าสามารถใช้การบัญชีบริหารและจัดการเกี่ยวกับของเสียมีตำหนิ และเศษวัตถุดิบได้อยางไร
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
บทที่ 2 วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต
บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
บทที่ 4 ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ
บทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
บทที่ 6 การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต
บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
บทที่ 8 การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย มีตำหนิ และเศษวัตถุดิบ
บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม