รูปภาพสินค้า รหัส9786160800063
9786160800063
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800063
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีที่จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ และภาคปฏิบัติโดยจะเป็นการฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งเรื่องการป้องกันไวรัสต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ให้อีกด้วย:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
บทที่ 2 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ กับการจัดการทรัพยากรระบบ
บทที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
บทที่ 5 การติดตั้งไดรเวอร์และงานปรับแต่งพื้นฐาน
บทที่ 6 การติดตั้งภาษาไทย และการจัดการดิสก์
บทที่ 7 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ เครื่องพิมพ์ และโปรแกรมป้องกันไวรัส
บทที่ 8 การใช้งานคอนโทรลพาเนล และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 9 การใช้งานคำสั่ง Command Line